Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při jejím převzetí kupujícím. U použitých věcí neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 2. Vlastnické právo koupené věci přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny za zboží. Při samoobslužném prodeji dochází k převodu vlastnického práva ke koupené věci okamžikem zaplacení kupní ceny za zboží.
 3. Kupující je povinen po převzetí zboží zkontrolovat jeho množství, kvalitu a balení a neprodleně (bez zbytečného odkladu) oznámit prodejci případné nedostatky. (§599 OZ)
 4. Záruka se vztahuje pouze na výrobek uvedený na dodacím listu a faktuře a týká se všech vad zjištěných v záruční době způsobených vadou materiálu, vadnou konstrukcí nebo vadným zpracováním. Záruka se vztahuje na skryté vady na předmětu dodávky, ale nevztahuje se na vady, které vznikly neodbornou manipulací nebo neodborným zásahem na zboží po jeho předání kupujícímu nebo jeho zástupci. Následné poškození povrchu předmětu dodávky škrábnutím a pod. se nepovažuje za skrytou vadu. (§ 619 OZ)
 5. Nabytím vlastnického práva přechází na kupujícího nebezpečí náhodné zkázy, zničení a poškození věci.


II. Lhůty pro uplatnění reklamace

 1. Záruka na zboží je 24 měsíců. Záruční doby začínají běžet od data převzetí zboží kupujícím (§ 621 občanského zákoníku dále jen „OS“). Záruční doba se vztahuje i na výrobky prodávané ve výprodejích či se slevou. Pokud je však poskytnuta sleva kvůli určité vadě zboží, tuto vadu pak nelze reklamovat. (§ 619 OZ)
 2. Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu vyznačena lhůta pro použití (expirační doba), záruční lhůta neskončí před uplynutím této lhůty.
 3. Vztahuje-li se na prodávané zboží záruční lhůta delší než 24 měsíců je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením záruční lhůty. V záručním listu jsou uvedeny podmínky a rozsah této záruky.
 4. Práva z odpovědnosti za vady musí kupující uplatnit v záruční lhůtě, jinak tato práva zanikají.


III. Ztráta nároku na nároky ze záruky

Nároky plynoucí ze záruky zanikají, pokud zboží bylo :

 • poškozený přepravou spotřebitele,
 • mechanicky poškozený neodbornou manipulací nebo špatným skladováním po převzetí zboží,
 • zašpiněný a neodborně vyčištěný,
 • poškozený neodborným zásahem do jeho konstrukce,
 • znehodnocen nadměrným používáním nebo byl používán k jinému účelu než se běžně používá,
 • poškozený od domácích zvířat a pod…


IV. Místo uplatnění reklamace

 1. Zjevné vady je třeba neprodleně reklamovat prostřednictvím emailu  info@armosh.cz, nebo na tel.č: +421910722312
 2. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů a v odůvodněných případech do 30 dnů od uplatnění reklamace § 18 ods. 4 ZOS cit: „ Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech podle obecného předpisu. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel uplatňuje, je povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.“
 3. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní (§ 18 odst. 4 ZOS).
 4. V případě reklamace zboží vystaví prodávající reklamační protokol ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží kupující, 1 vyhotovení zůstane prodávajícímu.
 5. Kupující zašle reklamované zboží na reklamační místo za účelem posouzení opodstatněnosti reklamace kromě případu, že prodávající se rozhodne posoudit opodstatněnost reklamace jinak.
 6. Reklamace se nevztahuje na přirozené stárnutí a běžné opotřebování výrobku.


V. Neodstranitelné vady

 1. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Jde-li o neodstranitelnou vadu, při které lze věc používat, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Při určování výše přiměřené slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení věci, délce používání věci a možnosti jeho dalšího užívání.

Adresa pro zaslání reklamací:

Poštová 93

900 27 Bernolákovo

Slovenská Republika

 

armosh_newsletter

Buďte vždy dobře informováni!

Zaregistrujte se k odběru Newsletteru a nepromeškejte naši atraktivní nabídku:

Sleva 5% na Váš další nákup!

Byli jste úspěšně přihlášen k odběru Armosh novinek!

0
  0
  Nákupní košík
   Calculate Shipping
   Najdete nás i na MALL.CZ